Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Fit Biz Pro vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2. Overleg met uw behandelend arts en/of huisarts

Onze diensten omvatten zaken die impact kunnen hebben op uw fysieke gesteldheid. Overleg het door Fit Biz Pro gegeven voedings- en/of trainingsadvies altijd met uw behandelend arts of huisarts alvorens enige handeling uit te voeren van het door Fit Biz Pro gegeven voedings- en/of trainingsadvies.

Handelaren/bedrijven dienen de deelnemers aan een door Fit Biz Pro aangeboden dienst erop attent te maken al het door Fit Biz Pro verstrekte advies te overleggen met de behandelend arts of huisarts alvorens enige handeling uit te voeren van het door Fit Biz Pro gegeven advies.

3. Aansprakelijkheid

Voor elke door Fit Biz Pro aanvaarde opdracht geldt  een inspanningsverplichting. Fit Biz Pro kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Fit Biz Pro is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van trainingsadviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Fit Biz Pro is niet aansprakelijk wanneer tijdens een personal training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Fit Biz Pro is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze (letsel)schade lijdt bij het opvolgen van voedings- en/of trainingsadvies. We benadrukken met klem elk advies eerst met de behandelend arts of huisarts te overleggen.

Bij een personal training sessie kan Fit Biz Pro niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies. Fit Biz Pro is daarnaast niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fit Biz Pro is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ook dient de klant gezondheidsklachten voor aanvang van de training te melden aan Fit Biz Pro. Daarnaast verklaart de klant dat hij/zij gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen en de instructies van Fit Biz Pro op te volgen. Indien de klant hieraan twijfelt, dan dient hij/zij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen. Daarnaast dient de klant de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. Fit Biz Pro kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door Fit Biz Pro gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de klant.

Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan en Fit Biz Pro behoudt zich het recht om de training niet aan te vangen indien de klant toch onder invloed is van drank of drugs. Restitutie of het inhalen van van de desbetreffende training is in dit geval niet aan de orde.

De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Fit Biz Pro wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Fit Biz Pro aanbiedt.

4. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Overmaken via IBAN

U heeft de mogelijkheid het verschuldigde bedrag voor onze diensten.

Mollie

Mollie is een online betaalplatform die betaaldiensten zoals iDeal, Klarna en betalen met creditcard aanbiedt.

PayPal

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website een van de online betaaldiensten PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden. De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

5. Herroepingsrecht

Consumenten hebben een wettelijk recht van herroeping met een verlengde herroepingstermijn van veertien dagen, zoals in de informatie over het herroepingsrecht is omschreven. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht toegekend.

6. Betalingstermijn

Voor alle coachingproducten geldt dat betaling van het afgesproken bedrag vooraf dient te gaan aan de door Fit Biz Pro te leveren dienst.

7. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden.

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Durf jij de challenge aan te gaan om 5-10kg kwijt te raken in 12 weken?